Ứng dụng tính năng Search Replace của Zeno Auto Content để lấy đúng phần nội dung của Url

Ngoài khả năng tìm kiếm và thay thế như thông thường, thì tính năng này còn có thể xóa bỏ các phần nội dung và cấu trúc dư thừa trong nội dung cào về. Ví dụ bên dưới ngoài nội dung chính tool lấy nhầm cả 2 phần html Bài viết liên quan & Cùng tác giả

2 phần này có dạng html <li></li>.

<li>Bài viết liên quan</li>

<li>Cùng tác giả</li>

Đối với tính năng thay thế thông thường chỉ có thể xóa 2 text “Bài viết liên quan” và “Cùng tác giả” thì sẽ cho ra kết quả dư thừa 2 thẻ như thế sẽ không chỉn chu lắm.

Nhưng tool có thể xóa luôn cấu trúc thẻ <li> và cho ra nội dung không dư thừa.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *