Cách đăng bài tự động lên WordPress blog bằng Zeno Auto Content

Zeno Auto Content ngoài việc xử lý content bằng Chatgpt và đăng lên website mã nguồn WordPress thì còn có thể đăng lên các nền tảng blog như WordPress Blog vd như: abc.wordpress.com. Zeno Auto Content sử dụng phương pháp đăng bài bằng XML nên tốc độ khá nhanh, hiệu quả. Dưới đây là các bước sử dụng tool để đăng bài.

I. Mở Setting chọn PlatformWordPress Blog

II. Tiếp theo chuyển tab Blog posting điền các thông tin sau:

  1. Điền subdomain dạng: abcs.wordpress.com (trước đó hãy nhân bản thư mục test.com và đổi tên thành subdomain đó nhé)
  2. Điền username đăng nhập
  3. Điền pass
  4. Chọn cách đăng bài upload file XML:
    1. Auto Upload XML : xử lý được bài nào đăng luôn bài đó.
    2. Export XML (Manual Upload): xử lý một loạt bài viết sau khi kết thúc thì đóng gói thành file XML (file nằm trong thư mục subdomain đó và có tên: xml_post_content.xml) và phải tự upload tay bằng chức năng WordPress importer ( tại url https://abcd.wordpress.com/wp-admin/admin.php?import=wordpress).
    3. Export XML (Auto Upload) – Nên chọn: xử lý một loạt bài viết thành file XML và tự động upload lên blog thành dạng bài viết.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *