Auto Extract Address


Có thể nhập nhiều khu vực cần extract địa chỉ.


Tool luôn lưu lại cấu hình của lần chạy mới nhất.